2 Followers

2 Followers

  • Gizem Tekin

    Gizem Tekin

    Artvin Fen Lisesi Mezunu \Beslenme ve Diyetetik \İyi Bir Konuşmacı \Şiir Yazmayı Çok Severim\YAŞAMAK BİR AĞAÇ GİBİ TEK VE HÜR VE BİR ORMAN GİBİ KARDEŞÇESİNE

  • Céline Delaugère

    Céline Delaugère

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store